Junto - 新盤分析
Junto

置業遇到難題?有我哋幫手!

【掃管笏凱和山攻略】同星堤差唔多?11號幹線連接市區,分析景觀特色、投資潛力、環境配套!(持續更新)
新盤分析
【掃管笏凱和山攻略】同星堤差唔多?11號幹線連接市區,分析景觀特色、投資潛力、環境配套!(持續更新)
最後更新:2023年07月31日

【滙都$440.9萬起】洪水橋輕鐵站幾時完工?拆解平面圖、價單、供款及示範單位!(持續更新)
新盤分析
【滙都$440.9萬起】洪水橋輕鐵站幾時完工?拆解平面圖、價單、供款及示範單位!(持續更新)
最後更新:2023年07月13日

【親海駅1期】向隅客額外1%,點解開價咁低?分析景觀、投資潛力、入票及示範單位安排(持續更新)
新盤分析
【親海駅1期】向隅客額外1%,點解開價咁低?分析景觀、投資潛力、入票及示範單位安排(持續更新)
最後更新:2023年08月15日

【維港雙鑽即將開價】可能不見維港景?分析價單、平面圖、環境配套!(持續更新)
新盤分析
【維港雙鑽即將開價】可能不見維港景?分析價單、平面圖、環境配套!(持續更新)
最後更新:2023年07月10日

【KOKO MARE 加推98伙】公屋遮擋景觀維景?拆解付款方法、首期預算點計?平面圖及景觀分析(持續更新)
新盤分析
【KOKO MARE 加推98伙】公屋遮擋景觀維景?拆解付款方法、首期預算點計?平面圖及景觀分析(持續更新)
最後更新:2023年08月09日

其他分類

上車學堂
新盤回佣陷阱
置業陷阱
新盤按揭貼士
置業心得

Whatsapp查詢